Skills


Languages

Vietnam

100%

English

55%


Kinh Nghiệm

Học vấn